Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., informuję że:

 1.  Administratorem Państwa danych jest Stawik Andrzej Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych, ul. Staroprzygodzka 168, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-011-06-04, REGON: 250039043 
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub poczty elektronicznej : info@stawik.pl

 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany przepisami prawa, w szczególności  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu cywilnego  i innych.

 5. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać/udostępnić dane osobowe podmiotom przetwarzającym, którym zleci zadanie, aby wykonywać swoje usługi. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty zajmujące się obsługa księgową;
  • podmioty świadczące usługi logistyczne i kurierskie;
  • podmioty świadczące usługi informatyczne;
  • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów;
  • inne osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonanie takich czynności.

 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile prawo to przewiduje) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi nie wynika z obowiązku ustawy i jest dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 9. Dane osobowe Państwa nie będą podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.